SUUNNITTELUPALVELUT

Palotekninen suunnittelu

Palotekninen suunnittelu rakennushankkeissa on tehokkainta, kun suunnittelu aloitetaan projektin hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa. Oikea aikaisilla suunnitelmilla pystymme löytämään toimivat ja turvalliset ratkaisut.

Tulipalon simulointi ja evakuointisuunnitelmat

Tulipalon simulointia ja evakuointisuunnittelua tarvitaan suurissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa. Tätä suunnittelun osa-aluetta kutsutaan usein toiminnalliseksi suunnitteluksi tai yksinkertaisesti vain palonsimuloinniksi.

Savunpoistosuunnitelma

Rakennuksiin tarvitaan tulipalosta muodostuvien savukaasujen poistamiseksi savunpoistojärjestelmiä. Savunpoiston tarkoituksena voi olla poistumisturvallisuuden varmistaminen, rakenteisiin kohdistuvan palorasituksen vähentäminen, savuvahinkojen pienentäminen tai pelastustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen.

Alkusammutuskalustosuunnitelma

Alkusammutuskaluston avulla rakennuksen käyttäjä voi aloittaa palon sattuessa ensitoimet. Alkusammutuskaluston valitseminen käyttötarkoitukseen soveltuvaksi sekä oikea sijoittaminen ovat ensi arvoisen tärkeitä onnistumiseksi.

Pelastussuunnitelma

Toimivalla pelastussuunnitelmalla on mahdollisuus varautua palo- ja onnettomuustilanteisiin. Lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi pelastussuunnitelma on laadittava viimeistään 3 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta. Suurehkoissa ja turvallisuuden kannalta vaativissa rakennuksissa pelastussuunnitelma tulee olla laadittuna rakennusta käyttöönotettaessa.

palvelut

designed and developed by
henri hietala